Հաշվետվություն Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպությունների Դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2019թ.-30.06.2019թ.

Dramakan_hosqer_02.2019